ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Томбола „Коледа във Вижън Системс”

 

ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

Организатор на томболата „Подаръци от Вижън Системс ” /наричана нататък „Томболата”/ е „Вижън Системс” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175225834, наричано нататък за краткост Организатор, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. Люлин, бл. 408, вх. А


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА

Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се регистрира за участие в томболата, започва в 00:00:00 ч. на 10.12.2018 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 19.12.2018 г., освен ако не са налице промени, съгласно секцията за Прекратяване на томболата . Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от възможност за записване в томболата и е обвързващ за Организатора.


ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА

Томболата се провежда с участници от цялата територия на Република България.


ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Право на участие в томболата има всеки пълнолетен гражданин /Участник/, който е харесал Фейсбук страницата на Организатора / https://www.facebook.com/VisionSystemsLTD / и е споделил публично промоционалната публикация /https://www.facebook.com/VisionSystemsLTD/photos/a.221102848076309/1739606466225932/?type=3&theater /, през периода на продължителност на томболата. Участието не е обвързано с покупка.

Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

В играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

За участие в томболата, всяко лице има право да се регистрира само веднъж.


ПОДАРЪЦИ ОТ ТОМБОЛАТА

Раздаваните предметни награди са: 1 брой Геймърски комплект REDRAGON S101-BA и 3 броя подаръчни ваучери на стойност 30 лв. с ДДС за пазаруване на https://visionsystems.bg/ с минимална стойност на поръчката 300 лв. с ДДС.

Печелившият участник ще бъде избран чрез томбола.

Томболата, чрез която ще се избере печелившия участник, ще се проведе на 20.12.2018 г.

Печелившият ще бъде изтеглен на произволен принцип, чрез жребий. Печелившият участник ще бъде обявен чрез съобщение във Фейсбук страницата на Организатора и на неговата интернет страница, като за запазване на личните данни на участника, ще се публикуват само името и фамилията му. Организаторът ще се свърже лично с печелившия в срок до три дни от обявяването му на лично съобщение във Фейсбук. В случай, че Организаторът не успее да осъществи контакт до 3 дни от края на играта, ще бъде преизбран нов печеливш кандидат.

Организаторът не е производител на предоставяната награда.

Организаторът ще се свърже с победителя посредством лично съобщение в неговия Фейсбук профил, който потребителят е дал при регистрацията си за участие в играта. В случай, че спечелилият участник не потвърди приемането на наградата в рамките на 5 работни дни, Организаторът има право да изтегли друг на негово място.

  

ПУБЛИЧНОСТ НА ТОМБОЛАТА

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на играта в офисната мрежа на Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

Печелившият в томболата може да бъде помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите.


ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в томболата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в томболата при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да спечели награда.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време,
обявявайки това в съответствие с раздел Публичност на томболата , в случай че настъпят
независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията на настоящата томбола, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел Публичност на томболата .

Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградата от настоящата томбола, ще бъде надлежно обявена в офисната мрежа на Организатора.

Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка.