ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Томбола „April Fool's”

 

ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

Организатор на томболата „April Fool's ” /наричана нататък „Томболата”/ е „Вижън Системс” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175225834, наричано нататък за краткост Организатор, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. Люлин, бл. 408, вх. А


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА

Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие ще може да се регистрира за участие в томболата, започва в 00:00:00 ч. на 01.04.2019 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 14.04.2019 г., освен ако не са налице промени, съгласно секцията за Прекратяване на томболата . Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от възможност за записване в томболата и е обвързващ за Организатора.


ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА

Томболата се провежда с участници от цялата територия на Република България.


ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Право на участие в томболата има всеки пълнолетен гражданин /Участник/, който е харесал Фейсбук страницата на Организатора / https://www.facebook.com/VisionSystemsLTD / и е споделил публично промоционалната публикация /https://www.facebook.com/VisionSystemsLTD/photos/a.221102848076309/1739606466225932/?type=3&theater /, през периода на продължителност на томболата. Участието не е обвързано с покупка.

Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

В играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

За участие в томболата, всяко лице има право да се регистрира само веднъж.


ПОДАРЪЦИ ОТ ТОМБОЛАТА

Раздаваните предметни награди са: 3 броя Преносима батерия Silicon Power Petroleum S50 5000mAh и 10 броя подаръчни ваучери на стойност 30 лв. с ДДС за пазаруване на https://visionsystems.bg/ с минимална стойност на поръчката 300 лв. с ДДС.

Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола.

Томболата, чрез която ще се изберат печелившите участници, ще се проведе на 15.04.2019 г.

Печелившите ще бъде изтеглени на произволен принцип, чрез жребий. Печелившите участници ще бъдат обявени чрез съобщение във Фейсбук страницата на Организатора и на неговата интернет страница, като за запазване на личните данни на участниците, ще се публикуват само името и фамилията им. Организаторът ще се свърже лично с печелившите в срок до три дни от обявяването им на лично съобщение във Фейсбук. В случай, че Организаторът не успее да осъществи контакт до 3 дни от края на играта, ще бъде преизбран нов печеливш кандидат.

Организаторът не е производител на предоставяната награда.

Организаторът ще се свърже с победителите посредством лично съобщение в техния Фейсбук профил, който потребителят е дал при регистрацията си за участие в играта. В случай, че спечелил участник не потвърди приемането на наградата в рамките на 5 работни дни, Организаторът има право да изтегли друг на негово място.

  

ПУБЛИЧНОСТ НА ТОМБОЛАТА

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на играта в офисната мрежа на Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

Печелившите в томболата могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите.


ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в томболата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в томболата при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да спечели награда.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време,
обявявайки това в съответствие с раздел Публичност на томболата , в случай че настъпят
независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията на настоящата томбола, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно разделПубличност на томболата .

Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградата от настоящата томбола, ще бъде надлежно обявена в офисната мрежа на Организатора.

Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по взаимна уговорка.